+31 (0)413 76 00 46

Terms & Conditions

Twans
Kuiperstraat 1
5405 BA Uden

KvK-nummer: 63665069
BTW nummer: NL8553.42.572.B01

Artikel 1: Definities

1. Twans wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2: Intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op al onze ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. De afnemer verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem/haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van ons. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. De afnemer verplicht zich zijn/haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 3: Uitvoering van werkzaamheden

1. Opdrachtnemer mag derden inschakelen voor de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden.

2. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij opdrachtnemer aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven het eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan opdrachtnemer zich beroepen op het eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Alsdan is sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.
 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft opdrachtnemer het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat volledig conform afspraak is betaald.
 4. Ingeval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 5: Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan opdrachtnemer op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt is de opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en gemaakte onkosten van opdrachtnemer te betalen.

Artikel 6: Betaling en verzuim

1. Zodra opdrachtnemer zijn verplichtingen is nagekomen, is het afgesproken bedrag direct opeisbaar bij de opdrachtgever.

 1. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd.
 2. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen voor opdrachtgevers die geen consument zijn 15% van de afgesproken prijs. Bij opdrachtgevers die geen consument zijn wordt de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening gebracht. Bij consumenten de handelsrente ex artikel 6:119 BW.
 3. Indien is overeengekomen dat op basis van nacalculatie wordt gewerkt door opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer tussentijds factureren naar de stand van het werk met een specificatie van de kosten tot dat moment. De eindfactuur bevat alle kosten. Deze eindfactuur moet uiterlijk bij levering worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7: Uitsluiting aansprakelijkheid voor schade

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn. In dat geval is opdrachtnemer aansprakelijk voor zover de verzekering de eventuele schade dekt.
 2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn. In dat geval is opdrachtnemer aansprakelijk voor zover de verzekering de eventuele schade dekt.

Artikel 8: Oplevering en risico-overgang.

Zodra het werk gereed is wordt opdrachtgever in kennis gesteld. Daarna vindt oplevering plaats. Opdrachtgever tekent de pakbon waarna de goederen worden geleverd en zo nodig worden gemonteerd. Vanaf het moment van tekenen van de pakbon gaat het risico over van opdrachtnemer naar opdrachtgever.

Artikel 9: Keuring

Met inachtneming van hetgeen over de keuringsmethoden is overeengekomen, heeft de opdrachtgever het recht om het product, of de wijze waarop het wordt vervaardigd, te keuren of te laten keuren, ten einde vast te stellen of het product voldoet aan hetgeen is overeengekomen. Ingeval van afkeuring zijn de kosten van de keuring voor rekening van de opdrachtnemer. Tenzij anders overeengekomen, vindt de keuring in de fabriek van de opdrachtnemer plaats.

Artikel 10: Reclames

 1. Reclames betreffende beschadigingen, tekorten of verlies van de geleverde goederen moeten binnen drie werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk bij opdrachtnemer worden ingediend.
 2. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft opdrachtnemer het recht om hetzij te herstellen of opnieuw te leveren hetzij om van levering af te zien en de opdrachtgever te crediteren voor dat deel van de koopprijs. Indien de termijn voor reclames is verstreken, is opdrachtnemer niet gehouden tot herstel of anderszins over te gaan.
 3. Geringe en/of in de branche gebruikelijke of technische afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan de opdrachtnemer worden tegen geworpen. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. Na het verwerken van de goederen bij opdrachtgever worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 11: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen vanwege overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs

niet door de opdrachtgever kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van opdrachtnemer.

 1. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan opdrachtnemer afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer voldoet, tenzij zulks aan opdrachtnemer te verwijten is.
 2. Ingeval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om de termijn van aflevering en/of oplevering te veranderen en indien aflevering en/of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 3. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te ontbinden.
 4. Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Na annulering van de overeenkomst heeft opdrachtnemer het recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de opdrachtgever daardoor is gebaat.

Artikel 12: Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten met opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Mocht in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Contact

Do you have a good challenge for us?

Contact us